top of page

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ 

на

„ДОЛИ ТРАВЪЛ КЛУБ“ ООД

Екипът на „Доли Травъл Клуб“ ООД, воден от високите стандарти, които сам си поставя във всички сфери, в които работи е наясно с необходимостта от защитата на личните данни, предоставяни на дружеството във връзка с осъществяване на дейността му.С настоящата политика, екипа на „Доли Травъл Клуб“ ООД в съответствие със законовите изисквания (в това число и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. („Общ регламент за защита на данните“, ‘GDPR’), Закона за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове) желае да запознае клиентите и потенциалните си клиенти – как, кога, за какви цели и защо се налага събирането и съхраняването на лични данни, какви са правата на потребителите, за какъв срок се съхраняват личните данни и др..

 

Преди да Ви запознаем с политиката ни за лични данни, искаме да изясним, какво означават термините, които използваме:

 • „Лични данни“ означава: всяка информация, чрез която пряко или непряко може да се идентифицира конкретно физическо лице;

 • „Администратор“ означава: „Доли Травъл Клуб“ ООД, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка. Администратор на лични данни по смисъла на настоящата политика е „Доли Травъл Клуб“ ООД;

 • „Обработване на лични данни“ означава: всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 • „Регистър с лични данни“ означава: всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

 • „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

 • „Субект на лични данни“ означава: физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение и др. лични данни;

 • „Потребител“ означава: физическо лице, което се е свързало с администратора на лични данни с каквото и да било запитване, относно предоставянето на услуги и/или получаването на информация от страна на администратора и/или се е абонирало за получаване на бюлетин;

 • „Посетите“ означава: посетител на уеб сайт-а на администратора;

 • „Уеб Сайт“ означава: интернет страницата – www.doliclub.com и нейните поддомейни

 • „Получател“ означава: физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 • „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

 • „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

 • „Анонимизиране на лични данни“ означава: модифицирано по такъв начин лични данни, че субектът на данните да не може или вече не може да бъде идентифициран.

 • „Бюлетин“ означава: Регулярно изпращано съобщение от екипа на „Доли Травъл Клуб“ ООД с промоционални и/или специално подбрани оферти до ел.поща на заявилите желание да получават бюлетина потребители.

 

Кой събира лични данни?

Личните данни се събират и обработват от администратора – „Доли Травъл Клуб“ ООД, ЕИК 205566673, гр. София, ул. Русалийски проход 15-17, тел.: +359 888 147 138, ел. поща: office@doliclub.com.

Kакво налага събирането на лични данни и какви категории лични данни се събират?

Събирането на лични данни е необходимо, като част от преддоговорната информация, необходима ни за да можем да Ви предложим най-подходящата за Вас туристическа услуга ( в това число -екскурзия и/или почивка), както и да изготвим Договор за туристически услуги и впоследствие да можем да изпълним поетите си с него задължения по предоставяне на услугата. Ние не събираме лични данни без Ваше съгласие, но без да ни предоставите Вашите лични данни, ние не можем да сключим валиден Договор за предоставяне на туристически услуги и като следствие, няма как да Ви предоставим желаната и избрана от Вас услуга. Част от данните могат да се използват и за маркетингови и телемаркетингови цели. Когато правите резервации или пращате запитване, ние може да Ви попитаме дали бихте искали да получавате маркетингови съобщения, за да можем, при заявено от Вас желание и с Ваше съгласие, да Ви изпращаме бюлетин със специално подбрани оферти, предлагани от нас. Може да се абонирате и единствено за получаване на бюлетина ни, като въведете ел. си поща на съответното ясно обозначено поле в уебсайта на „Доли Травъл Клуб“ ООД.Под „съгласие“ ние разбираме всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му да събираме лични данни и свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

За да се ориентирате какви лични данни събираме, стандартно са ни необходими следните лични данни, като изброяването е ориентировъчно и неизчерпателно: три имена на потребителя на латиница и кирилица (в това число – потребителя, страна по договор за туристическо пътуване, както и на всички лица, ползващи туристически услуги), ЕГН на лицата, копия от лични карти и/или паспорт, телефонни номера, ел. пощи и др. под. Възможно е събиране и на допълнителна информация, съгласно политиката за „бисквитки“ на „Доли Травъл Клуб“ ООД или ако конкретната услуга, която желаете да получите го изисква.

„Доли Травъл Клуб“ ООД под никаква форма не събира данни, разкриващи: расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и не обработва генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на потребителите, както и каквито и да било данни, предоставяни от лица под 18 години, без съгласието на родителите или законните им представители.

Какво ще стане, ако откажете да ни предоставите лични данни?

Поради спецификата на предлаганите от нас услуги, ако откажете да ни предоставите лични данни нямам как да Ви предоставим услугите си.

На какво основание се събират лични данни?

Личните данни се събират в съответствие с действащото законодателство, в това число Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г., Закон за защита на личните данни и всички други действащи нормативни актове.

Освен служителите на „Доли Травъл Клуб“ ООД, на кой друг ще бъдат предоставени личните данни и с каква цел?

Следва да имате предвид, че предоставените от Вас лични данни могат да бъдат предоставени от наша страна на партньорите ни (в това число, включително, но не само, трети туристически агенции, партньори на „Доли Травъл Клуб“ ООД, места за настаняване, дружества, осъществяващи транспортни услуги, застрахователни дружества и др. под.) с цел предоставяне на услугите, посочени в Договора в това число – резервации на хотели и/или други места за настаняване, изготвяне на списъци с пътуващи за предоставяне на съответните граници с трети страни, сключване на застраховки и др. под.. Възможно е съответният доставчик, явяващ се трета страна да се намира извън пределите на Европейската Икономическа Общност, като в този случай, предоставяме личните данни при спазване на изискванията съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимите международни споразумения между Европейския съюз и трети страни.Събраните данни също така мога да бъдат предоставени когато това е поискано от компетентен съд или от компетентен съдебен, държавен, надзорен или регулаторен орган и/или която и да е държавна инститиуция в съответствие с приложимото законодателство, в случай, че сме задължени от действащото законодателство да предоставим данните.

Обръщаме внимание, че уеб сайтът на „Доли Тревъл Клуб“ ООД (www.doliclub.com) може да съдържа линкове или т.нар. препратки към други уеб сайтове. С кликването и активирането на тези линкове, Вие ще бъдете препратени към въпросният уеб сайт, който има собственика политика за лични данни и Вие споделяте данни с тях. Ние не носим каквато и да е отговорност и не контролираме тези уеб сайтове и/или политиката им за защита на лични данни и Ви препоръчваме да се запознаете с нея.

„Доли Травъл Клуб“ ООД не предоставя лични данни на трети страни и за цели, различни от изрично посочените по-горе.

От какви принципни се ръководим, при обработката на лични данни?

При събиране и обработка на лични данни, нашите принципи и това, с което не бихме направили компромис е личните данни да бъдат:

 • Обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност");

 • Събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите");

 • Подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум");

 • Точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност");

 • Съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението");

 • Обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност");

 

За какъв срок се съхраняват предоставените лични данни?

„Доли Травъл Клуб“ ООД съхранява личните данни на субектите на лични данни за различен период от време, в зависимост от причината за събирането и обработването на личните данни.Имайте предвид, че съхраняваме личните данни на потребителите и ползвателите на услугите на „Доли Травъл Клуб“ ООД, минимум за сроковете, съгласно общата погасителна давност, предвидена в закона за задълженията и договорите, която е пет години, считано от датата на приключване на изпълнението на конкретната услуга, освен ако субекта на лични данни не пожелае изрично данните му да бъдат изтрити, в съответствие с политиката за съхранение на лични данни на „Доли Травел Клуб“ ООД и няма законово основание, да бъде отказано изтриването им.Данните за счетоводни цели се пазят от „Доли Тревъл Клуб“ ООД единадесет години, считано от датата на съставяне на документа, в съответствие със задълженията ни, съгласно закона за счетоводството. Личните данни, събирани и обработвани за маркетингови и статистически цели се пазят пет години, след изрично декларирано съгласие за събирането и обработването им. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, данните се анонимизират и/или се изтриват/унищожават.

Какви права имате след като предоставите лични данни?

Във връзка с предоставените ни лични данни, субектите на лични данни трябва да са наясно, че във всеки един момент имат право да:

 • получат от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, и субектите желаят, следа да получат достъп до данните и допълнителна информация за целта на обработка, какви категории лични данни се обработват, на кои трети лица са разкрити данните, срока в който съхраняваме данните, правото на корекция на данните, правото на жалба и др.;

 • поискат от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.;

 • Поискат от администратора изтриване на свързаните с тях лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, и няма друго правно основание за обработването;

 • Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 Регламент (ЕС) 2016/679;

 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Следва да имате предвид, че когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 да изтрие личните данни, той, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

 

Посочените в настоящата точка условия за изтриване не се прилагат, доколкото обработването е необходимо:

 

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на     информация;

 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в   правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и) , както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или

 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 • Поискат от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679 условия.

 • Изискат от администратора ограничаване на обработването, когато се прилага някое от условията, посочени в чл.18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

 • Получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имат правото да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени при условията на чл.20 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 • Подадат възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до субекта на личните данни, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679, включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • е необходимо да подадете на адреса ни за контакт, писмено искане до администратора на лични данни, подписано от съответния потребител.

Може да упражните което и да било от правата си, като подадете писмено  заявление в нашия офис на адреса, посочен по-долу. Заявлението се подава лично от субекта на личните данни. Ще отговорим на заявлението Ви и в случай, че подлежи на изпълнение ще го изпълним в срок не по-късно от 30 календарни дни от датата на подаване му.Ако поради естеството му е необходимо този срок да бъде удължен, ще Ви уведомим изрично на посочена от Вас ел. поща за контакт и/или адрес за кореспонденция и/или телефонен номера за контакт.

Какви действия можете да предприемете, ако възникне какъвто и да било спор във връзка с обработваните от администратора лични данни?

Ако считате, че правото Ви за защита на личните данни е нарушено или по какъвто и да било начин е нарушено действащото законодателство, относно защита на личните данни, бихме искали да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Разбира се, ако считате, че не сме разрешили проблема или не желаете да ни уведомите за него,  Ваше право е да сезирате надзорния  орган, като пуснете жалба до него. Надзорния орган за Република България е: Комисия за защита на личните данни, която се намира на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Взема ли администратора на лични данни мерки за сигурност при съхранението на личните данни?

Ние можем да Ви уверим, че администратора на лични данни се отнася изключително сериозно към задълженията си за и към администрирането на лични данни и вземаме всички законово предвидени в Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство технически и организационни мерки, за да гарантираме, че обработването се извършва в съответствие с действащото законодателство, в т.ч. използването на защитени уебсайтове, криптиране, достъп до данните имат само служители на администратора, а трети лица само и единствено в съответствие с действащото законодателство и предвидените в тази политика случаи и др. под.

Какво се случва, след като се абонирам да получавам бюлетина на „Доли Травъл Клуб“ ООД?

Потребителите могат да се абонират за получаване на бюлетина на „Доли Травъл Клуб“ ООД, като въведат адреса на ел. си поща в съответното поле на нашия уебсайт. С въвеждането на ел. си поща, посетителите декларират, че доброволно предоставят ел. си поща, наясно са с условията за предоставяне на лични данни и обработката им, съгласно тази политика, както и с правото си да поискат заличаване на личните данни, както и с начина на отказ от по-нататъшно получаване на бюлетина. Предоставянето на ел. поща представлява предоставяне на лични данни по смисъла на тази политика и  посетителите имат всички права, съгласно политиката.

Общи препоръки:

Ако желаете да упражните което и да било от гореописаните си права или имате каквито и да било въпроси, свързани с политиката ни за лични данни, можете да го направите на адреса: гр. София, ул. Русалийски проход 15-17, тел.: +359 888 147 138, ел. поща: office@doliclub.com

Имайте предвид, с цел да се придържаме към всички разпоредби на действащото законодателство, при промяна в някоя от разпоредбите, касаеща тази политика, ние си запазваме правото да я променим. Ако промените са съществени, това ще бъде изрично обявено на сайта на „Доли Травъл Клуб“ ООД. Въпреки това, добре е регулярно, или преди да ползвате нашите услуги, да се запознавате с политиката ни за лични данни.

Политиката е приета, действаща и последно актуализирана на 13.03.2019 г.

bottom of page